Harmonogram spotkań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

L.p Data zebrania Godzina Cel zebrania
1. 2.IX.2022r. (piątek)
8.IX.2022r. (czwartek)
15.IX.2022r.(czwartek)
17.00 – kl. 3aSP
17.00 – kl. 1a i 1bSP
17.00 – kl. 2-3SP
18.00 – kl. 4-8SP
Klasowe zebrania rodziców:
zapoznanie rodziców ze Statutem, WSO, wymaganiami edukacyjnymi, planem pracy wychowawcy, kalendarzem roku szkolnego, odebranie od rodziców zgód związanych z RODO, uczestnictwa w lekcjach religii, zwolnień z wychowania fizycznego, wdż, oświadczeń związanych z bezpieczeństwem w drodze do szkoły, deklaracji wyboru języka na egzaminie ósmoklasisty, zapoznanie z dostosowaniami na egzaminie, zebranie zgód na udział w programach szkolnych, sprawy organizacyjne, zapoznanie z programem Wdż, ustalenie zasad współpracy.
2. 17 XI 2022r.(czwartek) 17.00 – 19.00 Konsultacje dla rodziców (dzień otwarty)
3. 19.I.2023 (czwartek) 17.00 – kl. 1-3SP
18.00 – kl. 4-8SP
Klasowe zebrania rodziców
przypomnienie rodzicom warunków klasyfikacji, oceniania,
poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze.
4. 20.IV.2023 (czwartek) 17.00 – kl. 1-3SP
18.00 – kl. 4-8SP
Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
5. 31.V.2023r. (środa) 17.00 – kl. 1-4SP
18.00 – kl. 5-8SP
Klasowe zebrania rodziców
przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych;
omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasie,
podsumowanie roku.