Zadania Rady Rodziców

Zadania Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

  • zakup nagród dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego;
  • organizacja ważniejszych uroczystości szkolnych;
  • współudział w bieżącym programowaniu pracy zespołu, pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy zespołu;
  • dofinansowywanie konkursów szkolnych;
  • udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
  • wymiana sprzętu komputerowego;
  • zapewnienie łącza internetowego;
  • organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
  • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Zespołu, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą i pomoce dydaktyczne.