Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 8 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rodzice/prawni opiekunowie będą mogli logować się i wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego za pomocą nr PESEL dziecka.
W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.
Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne
Zarządzenie