Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Informacje, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało przyjęte lub nieprzyjęte do przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
Lista przyjetych
1

Informacja dla Rodziców dzieci nieprzyjętych do Przedszkola w Woli Kiełpińskiej

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe -jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej burmistrza, który jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole (placówkę wychowania przedszkolnego), które może przyjąć dziecko.
Realizując powyższy obowiązek Burmistrz Miasta i Gminy Serock, każdemu dziecku zgłoszonemu,a niezakwalifikowanemu w rekrutacji do danego przedszkola, w terminie nie późniejszym niż do rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej (3 sierpnia 2020 r.), wskaże miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na obszarze gminy. Czas pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego będzie zbliżony do czasu pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
Przewodniczący Komisji
Dariusz Szczepańczyk

Lista nieprzyjętych
2