Harmonogram spotkań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

L.p Data zebrania Godzina Cel zebrania
1. 14.IX.2017
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-7 +
klasy gimnazjalne
odebranie od rodziców oświadczeń dotyczących zwolnień z wychowania fizycznego, religii; bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ochrony danych osobowych, deklaracji wyboru języka na egzaminie gimnazjalnym,
sprawy organizacyjne,
ustalenie zasad współpracy
2. 16.XI.2017
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-7 +
klasy gimnazjalne
Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
klasowe zebrania rodziców;
przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce;
omówienie spraw wychowawczych w klasie
3. 4.I.2018
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-7 +
klasy gimnazjalne
Klasowe zebrania rodziców
przypomnienie rodzicom warunków klasyfikacji, oceniania,
poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze

w klasach II poinformowanie rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
4. 5.IV.2018
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-7 +
klasy gimnazjalne
Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
klasowe zebrania rodziców;
przekazanie rodzicom ocen cząstkowych;
przekazanie informacji o wynikach próbnych egzaminów
5. 7.VI.2018
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-7 +
klasy gimnazjalne
Klasowe zebrania rodziców
przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych;
omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.